El tancament comptable pas a pas

El tancament comptable pas a pas

Les empreses estan obligades a realitzar el tancament de la seva comptabilitat cada dotze mesos. El més habitual és que el període comptable coincideixi amb l’any natural, per la qual cosa en aquest moment totes les empreses que tanquin a 31 de desembre es troben immerses en aquest procés. És un moment important, ja que el tancament comptable determina el resultat obtingut per l’empresa, així com la situació patrimonial i financera d’un exercici.

A continuació, t’indiquem les 10 comprovacions que has de realitzar per a garantir la revisió de tots els comptes i criteris comptables a tenir en consideració:

 1. Revisar els comptes deutors i creditors. Assegura’t que totes les factures creditores i deutores, així com els cobraments i pagaments que es derivin d’aquestes, estiguin comptabilitzats, especialment els comptes de clients i proveïdors. Revisa també els comptes de sous i salaris; i els relatius al registre de l’IVA, perquè et coincideixin amb les declaracions presentades per aquest impost. Comprova que no tinguis diferències temporals o permanents per a ajustar el resultat comptable amb la base de l’imposable de l’impost de societats.
 2. Concilia els comptes de caixa i bancs. Realitza l’arqueig dels comptes que representen els teus diners en efectiu. Per al cas dels comptes de bancs, tenim l’ajuda de l’extracte bancari. Hem de realitzar la conciliació bancària entre l’extracte bancari i el major del compte de bancs.
 3. Inventari d’existències. Les empreses estan obligades a realitzar un inventari físic de les existències que tenen en magatzem o botiga. Aquest inventari s’ha de realitzar en una data pròxima a la data de tancament comptable. Realitza l’assentament corresponent de variació d’existències en funció de si, després de l’inventari, ha aflorat alguna pèrdua irreversible; i l’assentament de deteriorament d’existències per a les pèrdues reversibles.
 4. Amortització de l’immobilitzat. Els actius immobilitzats materials i intangibles (a excepció dels terrenys i fons de comerç) s’han d’anar amortitzant sobre la base de la vida útil o sobre la base de l’ús (segons el sistema triat). Revisa que els assentaments corresponents a l’amortització s’han realitzat per l’import correcte i els actius reflecteixen a final d’exercici el valor comptable descomptant l’amortització que els correspongui.
 5. Reclassificació dels deutes del llarg al curt termini. Revisa el saldo dels deutes amb venciment a curt i a llarg termini, perquè el balanç de situació reflecteixi correctament els saldos pendents de pagament en funció del venciment des de la data de tancament.
 6. Provisions per insolvència. Revisa els comptes de clients i dota una pèrdua per deteriorament en el cas que tinguis motius per a desconfiar de la solvència d’algun client en concret. O dota una pèrdua per deteriorament general, per un percentatge de les vendes pendents de cobrament, en el cas que en el sector algun percentatge dels clients acabi sent insolvent. Per a aquest cas és molt interessant tenir estadístiques d’insolvències d’anys anteriors.
 7. Provisions per a riscos i despeses. Analitza partides o situacions que consideris de risc i que puguin generar una despesa en el futur. Per exemple, un treballador que demanda l’empresa per no estar conforme amb la seva indemnització per acomiadament. I dota una provisió per possibles despeses que es puguin generar en l’empresa.
 8. Ajustaments per a periodificació. Analitza les partides corresponents a despeses anticipades (pagaments realitzats en 2019 que corresponguin a serveis que gaudiràs en 2020), i ingressos anticipats (cobraments que hagis tingut en 2019 que representi l’obligació de prestar un servei en 2020). Revisa la correcta imputació d’ingrés i despesa a l’exercici que li correspongui.
 9. Valor raonable dels actius financers. Per als actius financers que cotitzen en borsa, i per a les divises en moneda estrangera, podem revisar el valor de cotització a data de tancament i imputar-nos la corresponent variació patrimonial en funció del major o menor valor de l’actiu en aquesta data.
 10. Deteriorament de valor dels actius immobilitzats, test d’impairment. Valora si existeixen indicis de pèrdua de valor d’algun immobilitzat o, en el seu cas, si no fos possible realitzar un test individualitzat, realitzar-lo pel que fa a la Unitat Generadora d’Efectiu (UGE). Si detectes alguna pèrdua de valor d’un actiu, hauràs de dotar la corresponent pèrdua per deteriorament.

Esperem que t’hagin estat útils aquests consells.

Aviat oferirem un curs de Comptabilitat en La Salle Open University que et recomanem, si estàs interessat a millorar els teus coneixements en el procés comptable.

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

  close-link