Consell de qualitat

Consell de qualitat

El Consell de Qualitat (CC) de La Salle Open University UOLS és l’òrgan assessor del Rectorat per a totes les qüestions relacionades amb la promoció i l’avaluació de la qualitat en els àmbits de la docència, la investigació i la gestió. El seu objectiu principal consisteix a incorporar accions i dinàmiques de millora en la presa de decisions, i impulsar la cultura de la qualitat en tots els espais de la comunitat universitària. El Consell de Qualitat és l’encarregat d’afavorir la política de qualitat de la universitat, per a la seva aprovació per part del Consell Universitari, així com d’ajudar en la definició dels objectius i les estratègies de millora en matèria de qualitat.

LES FUNCIONS DEL CONSELL DE QUALITAT SÓN:

  • Impulsar la millora permanent en tots els àmbits de la universitat: docència, investigació i gestió.

  • Garantir l’adequació, l’ordenació i la qualitat dels processos i de les metodologies de planificació, avaluació i acreditació de la Universitat.

  • Coordinar les diferents estratègies en l’àmbit de la qualitat i fer noves propostes.

  • Promoure, facilitar i assegurar que l’activitat, tant en el camp de la docència com en el de la investigació i en el de la gestió, sigui avaluada sistemàticament.

  • Assessorar el Consell Universitari (CU), la Junta Acadèmica (JA) i la Comissió de Doctorat (CD) en el desplegament dels elements de planificació i de millora previstos.

  • Vetllar pel desenvolupament correcte i pel seguiment dels processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació de les titulacions oficials de bàtxelor, màster i doctorat, per part de l’AQUA.

  • Garantir el correcte funcionament del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de les UOLS i dels seus processos transversals.

Actualment, formen part del Consell de Qualitat el Dr. August Climent, com a President del Consell; el Sr. Salvador Balart, com a Secretari i representant del personal administratiu i tècnic; el Sr. Jesús Gallegos, en representació dels centres universitaris; la Sra. Lydia Sorribes, en representació del personal docent i investigador; i els Srs. Carlos Romero i Javier Zamorano, com a representants dels alumnes.

Contacte

  Accepto la política de privacitat i sobre l'ús de infraestructures informàtiques de la Universitat Oberta La Salle (UOLS).


Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.
close-link