Declaració conjunta sobre les adaptacions de l’ensenyament superior a la situació causada per la COVID-19

Declaració conjunta sobre les adaptacions de l’ensenyament superior a la situació causada per la COVID-19

El Grup de Treball sobre Qualitat en l’Ensenyament Superior d’Andorra, amb representants de la Universitat d’Andorra, la Universitat Oberta La Salle, el Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), ens hem reunit per compartir les implicacions que la situació causada per la COVID-19 té sobre l’ensenyament superior, així com per establir acords i prioritats en relació amb la seva qualitat.

Implicacions per a l’ensenyament superior

 • La situació causada per la COVID-19 ha causat un impacte sense precedents a l’ensenyament superior. Les institucions d’educació superior han fet un esforç important per continuar l’activitat, adaptant-la perquè tot l’estudiantat pugui acabar el curs 2019-2020, i prioritzant la salut de tota la comunitat universitària i la sostenibilitat del sistema sanitari del país.
 • En general, seguint la tendència a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, les universitats han hagut de substituir la docència presencial per docència no presencial amb mitjans virtuals i adaptar els sistemes d’avaluació i algunes de les pràctiques formatives. Tanmateix, la implicació del professorat i de l’estudiantat està essent alta i els rendiments acadèmics sembla que es mantenen constants. Les adaptacions fetes fins ara es valoren en general molt positivament.
 • Els calendaris acadèmics han pogut mantenir-se, a excepció de la realització de les pràctiques formatives en alguns casos.
 • La situació d’emergència requereix anar prenent decisions ràpides i valentes en funció de l’actualitat i, més que mai, cal reforçar la comunicació i coordinació dins de cada institució i entre institucions, així com la confiança mútua. El Grup de Treball sobre Qualitat en l’Ensenyament Superior d’Andorra pot ser una plataforma útil en aquests termes.

Acords i prioritats en relació amb la qualitat de l’ensenyament superior

Les adaptacions que afectin l’ensenyament superior es desenvoluparan en el marc de l’autonomia de cada institució, alineant-se, en la mesura del possible, amb els aspectes i prioritats següents:

1. En relació amb les adaptacions a la docència, les pràctiques formatives i l’avaluació

 • Les adaptacions en la docència, l’avaluació i les pràctiques formatives poden variar en cada cas, segons la naturalesa dels estudis, el curs i l’assignatura. Aquestes adaptacions prendran com a referència les competències i els resultats d’aprenentatge que es descriuen a les memòries dels plans d’estudis per davant d’altres aspectes (com les activitats formatives, els continguts, les hores o el calendari), intentant que no en resultin afectats, de forma raonable.
 • Les adaptacions en els sistemes d’avaluació mitjançant eines virtuals han de prendre en consideració la protecció de dades personals, el control del frau i la verificació de la identitat.

2. En relació amb la comunicació i la coordinació

 • És important mantenir una comunicació adequada i eficaç amb tots els agents afectats pels canvis i adaptacions que es van adoptant, especialment amb l’estudiantat i professorat col·laborador.
 • Cal reforçar els mecanismes de coordinació docent entre tot el professorat, especialment amb el professorat col·laborador.

3. En relació amb la documentació de les adaptacions

 • S’acorda que és important documentar tots els canvis i adaptacions que s’estan fent perquè puguin ser valorats a posteriori i ajudin a prendre decisions futures. És responsabilitat de cada institució redactar un document que expliqui els canvis i adaptacions.
 • També és important recollir evidències que permetin valorar com han funcionat les adaptacions fetes, com a eina de decisió per si mai cal tornar a prendre mesures similars. En aquest sentit, es considera important adaptar els mecanismes per recollir l’opinió dels estudiants i del professorat, així com els indicadors de rendiment.
 • No serà necessari modificar les memòries de plans d’estudis aprovades ni els plans docents de cada assignatura perquè contemplin les adaptacions.

4. En relació amb l’avaluació de la qualitat i l’acreditació

Els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai europeu d’educació superior (ESG) continuen essent una referència per orientar les adaptacions, subratllant els aspectes següents:

 • Que les adaptacions permetin la progressió de l’estudiantat tenint en compte la seva càrrega de treball (ESG 1.2)
 • Que s’avaluïn i ajustin les modalitats d’ensenyament i els mètodes pedagògics per continuar animant a l’estudiantat a tenir un paper actiu en el seu aprenentatge respectant, en la mesura del possible, la seva diversitat / que es fomenti l’autonomia de l’estudiantat, garantint l’orientació i suport adequats per part del professorat / que estudiantat i professorat estiguin familiaritzats amb els sistemes d’avaluació i tinguin el suport i mitjans necessaris per poder-los desenvolupar / que els criteris i mètodes d’avaluació siguin clars i publicats a l’avança / que l’avaluació sigui coherent amb els aprenentatges previstos (ESG 1.3)
 • Que el professorat estigui capacitat per portar a terme les seves tasques, i disposi dels mitjans i formació adequats per adaptar-se a l’entorn virtual, tenint l’oportunitat de formar-se i millorar el seu desenvolupament professional (ESG 1.5)
 • Que els recursos d’aprenentatge i suport a l’estudiantat tinguin en compte, en la mesura del possible, la seva diversitat, s’adeqüin als objectius previstos i siguin accessibles / que el personal administratiu i tècnic estigui capacitat per a portar a terme les seves tasques en un entorn de teletreball i disposi dels mitjans adequats (ESG 1.6)
 • Que es recopili, s’analitzi i s’utilitzi la informació rellevant per a la gestió dels ensenyaments tot i la situació d’excepcionalitat, amb dades fiables que permetin prendre decisions i saber què funciona bé i què requereix atenció (ESG 1.7)
 • Que es publiqui informació clara, rigorosa, objectiva, actualitzada i de fàcil accés sobre les adaptacions, de forma que sigui útil per a l’estudiantat i professorat, posant especial atenció a les activitats formatives, als sistemes d’avaluació, els terminis i calendari acadèmic, i les pràctiques formatives (ESG 1.8)
 • Que es creïn mecanismes per fer un seguiment i una revisió periòdica de les adaptacions, posant especial èmfasi en: la càrrega de treball, la progressió i la finalització dels estudis, l’eficàcia dels procediments d’avaluació, la satisfacció de l’estudiantat, l’adequació de l’entorn d’aprenentatge i els serveis de suport als objectius del programa (ESG 1.9)

En relació amb les avaluacions de renovació de plans d’estudi previstes durant el període d’excepcionalitat, s’anul·len les visites dels experts externs a les instal·lacions i les entrevistes es realitzaran virtualment. Aquesta mesura, de moment, afecta només a la renovació del bàtxelor en Informàtica de la UOLS, centre que va realitzar una renovació amb visita el curs passat.

Es flexibilitzen els terminis en tots els processos tot i que es posaran els mitjans per intentar-los mantenir en la mesura del possible.

Andorra la Vella, 19 de maig del 2020

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

  close-link