Avís legal

Avís legal
S’informa que el titular del lloc web és la Fundació Privada UniversitatOberta La Salle (UOLS), amb domicili social en carrer Major, s/n.Rectoria 2n (AD400, La Massana, Andorra).
L’ús del portal web de la UOLS i de qualsevol de les informacions idels serveis que s’incorporen en ell suposa la plena acceptació de lescondicions que s’exposen a continuació. Per aquest motiu, lirecomanem que llegeixi atentament el contingut d’aquest avís si volaccedir i utilitzar la informació i els serveis que s’ofereixen des de laweb.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari és gratuït i estàcondicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sensereserves d’aquests termes i condicions d’ús, vigents al moment del’accés, que demanem que llegeixi detingudament. Si l’usuari no estàd’acord amb aquestes condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzaraquest portal i d’operar en ell.
La UOLS, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts ala disposició dels usuaris a fi que puguin fer un ús racional d’ells iatendre les seves necessitats d’informació amb finalitat docent,acadèmica, científica o similar, sense que puguin fer d’ells, no obstantaixò, una explotació comercial i sense que això comporti cap relacióprofessional, mercantil o laboral amb l’usuari, excepte en els casosprevistos.
L’accés al nostre portal web és gratuït i no necessita subscripció oregistre previs. No obstant això, per utilitzar determinats serveis,especialment per a la matriculació en els nostres cursos, i tenir accésrestringit al campus virtual, pot sol·licitar-se la subscripció prèvia il’emplenament de formularis. Aquests casos seran identificatsdegudament, i s’indicaran a cada moment els procediments que calseguir per dur a terme el registre corresponent. Tot el relatiu aaquests serveis i accessos restringits quedarà subjecte a normativainterna de la UOLS, que serà obligat complir per part de tots elsusuaris.

L’usuari ha d’accedir al nostre portal web d’acord amb la bona fe, lesnormes d’ordre públic, aquestes condicions generals d’ús i, si escau,les condicions específiques d’ús que siguin aplicables. L’accés alnostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva del’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi atercers o a nosaltres mateixos.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció delsserveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en lescondicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.
La UOLS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris iaportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, quesiguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptincontra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, alseu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, la UOLS no serà responsable de les opinionsabocades pels usuaris a través dels blogs, fòrums, o altres eines departicipació de les seves xarxes socials.
Aquest portal web conté enllaços que condueixen a altres pàginesweb gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així,doncs, la UOLS no pot garantir el contingut o les informacions que esrecullin a les pàgines web esmentades ni la seva veracitat oactualització i, en conseqüència, la UOLS queda eximida de qualsevolresponsabilitat per danys i perjudicis de tot tipus que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes al nostre portal web.
A qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuraciódel nostre portal web i els serveis i continguts prestats, tot aixòunilateralment i sense previ avís.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual del portal, el seu codi font, disseny,estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements enell contingut són titularitat de la UOLS a qui correspon l’exerciciexclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i,especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicaciópública i transformació total o parcial del seu contingut quedaexpressament prohibida sense l’autorització expressa de la UOLS,podent, en aquells casos en què el contingut es trobi sota llicència deCreative Commons, ser reproduïts, distribuïts i comunicats, sempreque no es modifiqui el seu contingut.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La UOLS no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguinderivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en elsistema electrònic, presència de virus informàtics, programesmaliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc seràresponsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb eldomini de la UOLS a través d’enllaços.
La UOLS facilita a tots els membres de la comunitat del campusvirtual (OpenCampus) un compte de correu electrònic gratuït amb eldomini uols.org i proporciona els mitjans tecnològics i d’allotjamentnecessaris per gestionar-la. El seu ús queda exclusivament reservat a l’àmbit docent i de comunicació entre els usuaris del campus, i estàexpressament prohibit el seu ús professional i comercial.
L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del correuelectrònic i és l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte quees derivi d’ell, i l’usuari s’obliga a mantenir indemne a la UOLS perqualssevol reclamacions derivades, directa o indirectament, del seuús i continguts. Està expressament prohibida, de manera enunciativa ino limitativa, la utilització dels comptes de correu electrònic amb eldomini uols.org per a l’enviament de missatges electrònics massius,la continuació de cadenes de missatges, l’enviament de missatges enels quals el remitent no s’identifiqui plenament o es presti a confusiósobre la seva identitat i les variacions del contingut del missatge i elseu enviament de manera maliciosa.
La bústia de contacte de la web té caràcter purament informatiu,sense que, en cap cas, es puguin derivar responsabilitats jurídiquesvinculants en cas de resposta.
La UOLS es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés a laseva pàgina web per causes relacionades amb la millora, elmanteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i tambéper qualsevol altre motiu.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la llei qualificada 15/2003, de 18 dedesembre, de protecció de dades personals, l’informem que les dadesque ens lliura en el present formulari seran introduïdes en un fitxer denom BDG-ALU-UOLS / BDG-ADM-UOLS, registrat en l’AgènciaAndorrana de Protecció de Dades A.P.D.A., amb responsabilitat perpart de la Fundació Privada Universitat Oberta La Salle, UniversitatOberta La Salle (UOLS).
Les dades facilitades tenen com a finalitat poder esser utilitzades perla UOLS i per les entitats amb les que la UOLS tingui concert ocontracte regulador de transferència de dades personals en eldesenvolupament de l’objecte de la seva pròpia activitat, així com peraccions de promoció dels seus programes i activitats.
Les seves dades només es cediran en cas d’obligació legal delsestaments públics competents o a aquelles entitats amb les que laUOLS tingui concert o contracte regulador de transferència de dadespersonals.

En qualsevol cas i en qualsevol moment tindrà la possibilitat d’exercirels drets d’accés, modificació i supressió de les seves dades personalsque estan en els fitxers de la UOLS, així com no prestar el seuconsentiment per al tractament dels mateixos i de les conseqüènciesde no atorgar-lo. Per exercir els seus drets podrà sol·licitar-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a la UOLS, a l’atenció del responsable de seguretat LCPD encarrer Major, s/n. Rectoria 2n, La Massana AD400, Principat d’Andorra.

 

Por favor, introduce tu correo electrónico
para que podamos enviarte la información.
Muchas gracias.

    close-link